Cadw’r Cod yn Gyfredol

Fel Grŵp Llywio, rydym yn gweld llywodraethu da fel proses o wella'n barhaus

a chredwn fod yr un egwyddor yn berthnasol i'r Cod ei hun. Mae dealltwriaeth o beth yw llywodraethu da yn esblygu, fel y mae disgwyliadau amrywiol randdeiliaid y sector. Pan wnaethom gyhoeddi rhifyn newydd y Cod yn haf 2017, ein bwriad oedd adolygu cynnwys ac effaith y Cod bob tair blynedd, er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn gyfredol. O'r herwydd, rydym yn lansio ymgynghoriad ar sut y gellir gwella'r cod.

Cynig ar gyfer adnewyddu ysgafn

Credwn fod cydbwysedd i'w daro rhwng diweddaru'r Cod yn barhaus ac aflonyddwch posibl i'r rhai sy'n defnyddio'r Cod, yn enwedig gan y gall gymryd peth amser i weithio trwy'r holl argymhellion. Am y rheswm hwn, rydym yn cynnig ymgymryd ag ‘adnewyddu’ ysgafn o’r Cod yn 2020, gyda newidiadau mwy pellgyrhaeddol yn digwydd yn 2023. Byddwn yn dechrau datblygu ‘map llwybr’ o newidiadau a awgrymwyd i'w gweithredu yn 2023. Rydym hefyd yn awyddus i sicrhau mai hwn yw'r ymgynghoriad cywir ar y dull hwn.

Trwy adnewyddiad ysgafn rydym yn dweud y byddwn yn gosod bar uchel ar gyfer gwneud newidiadau yn 2020, yn enwedig i elfennau craidd y Cod, y saith egwyddor a'u rhai rhesymeg a chanlyniadau cysylltiedig. Byddwn yn canolbwyntio mwy ar ychwanegiadau a diwygiadau i'r Cod arfer a argymhellir. Yn y ddogfen ymgynghori rydym wedi nodi ychydig o feysydd lle credwn fod achos dros newid ar frys.

Rydym wedi derbyn adborth cyson, gan ddefnyddwyr mewn gweithdai anffurfiol yn trafod y Cod ac mewn gweithgareddau eraill yn codi ymwybyddiaeth o'r Cod, fel yr ymchwil RSM, y mae defnyddwyr y  Cod fel ei strwythur, iaith a chyfeillgarwch defnyddiwr. Mae'r grŵp llywio yn gweld rôl y Cod fel gosod safonau. Rydym yn ei ystyried yn rôl i eraill gynhyrchu arweiniad wedi'i deilwra i gefnogi'r Cod. Fodd bynnag, rydym yn bwriadu ychwanegu mwy o arwyddbyst at adnoddau defnyddiol. Yn yr ymgynghoriad gofynnwn am awgrymiadau ar adnoddau sydd wedi bod yn ddefnyddiol i bob egwyddor.

Newidiadau yn y Dyfodol

Yn ogystal â’r adnewyddiad rydym yn bwriadu datblygu ‘map llwybr’. Bydd hyn yn caniatáu inni osod

newidiadau eraill a awgrymwyd sydd â theilyngdod yn ein barn ni, ar gyfer eu hadolygu’n fwy manwl yn adolygiad yn 2023. Bydd hyn yn ddefnyddiol i bobl sydd eisoes yn cydymffurfio'n llawn â'r

Cod yn ceisio cael arweiniad ychwanegol ar arfer da sy'n dod i'r amlwg. Gobeithio y bydd hefyd yn caniatáu I ddefnyddwyr presennol fod yn ymwybodol o newidiadau ychwanegol y gellir eu disgwyl yn y blynyddoedd i ddod. Yn ystod yr ymgynghoriad, ac wedi hynny, rydym yn bwriadu cyhoeddi cyfres o flogiau yn archwilio’r newidiadau hirdymor posibl hyn.

Diweddariadau gan grŵp llywio’r Cod. I wybod mwy am yr ymgynhoriad neu fanau penodol yr ydym yn awyddus i’w harchwilio  

Ymateb I’r ymgynghoriad

Bydd y broses ymgynhori yn rhedeg o’r wythnos yn dechrau ar 4 Tachwedd 2019 hyd ar 28 Chwefrof 2020. Gallwch lwytho dogfen yr ymgynghoriad yma.

Gwahoddir ymatebwyr i gyflwyno eu hymatebion drwy’r arolwg arlein sydd ar gael yma.

Fel arall, gellir anfon ymatebion drwy e-bost neu bost. Mae manylion ar sut i wneud hyn yn y ddogfen ymgynghori.