Adnewyddu'r Cod

Mae dealltwriaeth y sector o lywodraethu da ynghyd â disgwyliadau ei randdeiliaid yn newid dros amser. Mae grŵp llywio'r Cod yn ymroddedig i wella'r Cod yn barhaus drwy adolygu ei gynnwys a'i effaith bob ryw dair blynedd. Arweiniodd yr adolygiad diweddaraf at gyhoeddi Cod wedi'i adnewyddu ym mis Rhagfyr 2020.

Ymgynghori ar y Cod

Daw'r Cod a ddiweddarwyd yn 2020 yn dilyn ymgynghoriad trylwyr gyda'r sector elusennau, a ddenodd dros 800 o ymatebion. Mae'r adroddiad ymgynghori a gyhoeddwyd ym mis Awst 2020 yn cynnwys y themâu allweddol a nodwyd yn yr ymgynghoriad. Gallwch lawrlwytho'r adroddiad yma (PDF, 194KB). Mae modd lawrlwytho dogfen wreiddiol yr ymgynghoriad yma (PDF, 90KB).

Newidiadau i'r Cod yn 2020

Mae'r gwaith hwn wedi arwain at adnewyddu yn hytrach na thrawsnewid y Cod yn llwyr. Mae hyn yn adlewyrchu adborth yn nodi bod yn rhaid i'r grŵp llywio sicrhau cydbwysedd rhwng diweddaru'r Cod yn barhaus ac amharu o bosib ar wreiddio defnydd o'r Cod. Mae'r gwelliannau'n canolbwyntio ar Egwyddor 3: Uniondeb, ac Egwyddor 6: Amrywiaeth, sydd bellach wedi'i newid yn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Y rhain oedd yr egwyddorion lle cafwyd yr adborth mwyaf cyson yn yr ymgynghoriad o ran meysydd lle roedd angen y mwyaf o newid.

I gael rhagor o wybodaeth am y newidiadau:

Gweminar: Adnewyddu'r Cod

Yn y weminar hon, rydyn ni'n rhannu ein cynnydd gyda'r gwaith o ddiweddaru'r Cod. Gwrandewch ar sgwrs grŵp llywio'r Cod yn trafod y newidiadau sy'n cael eu gwneud i'r egwyddor Uniondeb ac i'r egwyddor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.